ޔުޔާއޯ ރޫއިހުއާ ހާޑްވެއާ ފެކްޓްރީ އެވެ

Choose Your Country/Region

   ސާވިސް ލައިން:

 (+86)13736048924 އެވެ

ކަސްޓަމް ސޮލިއުޝަންސް - ހައިޑްރޮލިކް ފިޓިންގސް
rhhardware-banner4
rhhardware-banner2
1
2
3

ޗައިނާގައި ހައިޑްރޮލިކް ހޯސް ފިޓިންގސް އުފައްދާ އަދި ފެކްޓްރީއެއް

ޕްރޮޑަކްޓް ކެޓަގަރީސް

އަޅުގަނޑުމެން ފޯރުކޮށްދެނީ ހަމައެކަނި އުފެއްދުންތަކެއް ނޫން، އަޅުގަނޑުމެންގެ އަފްޓާ ސޭލްސް ޚިދުމަތް ވެސް.

އަޅުގަނޑުމެންނާ ގުޅާލާށެވެ

ފޯނު: +86-574-62268512
ފެކްސް: +86-574-62278081
މޯބައިލް: +86-13736048924
އީމެއިލް: ruihua@rhhardware.com
އިތުރުކުރުން: 42 ޒުންކިއާއޯ، ލުޗެންގް، އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން، ޔުޔާއޯ، ޒެޖިއަންގް، ޗައިނާ

އަޅުގަނޑުމެންގެ ތާރީޚު

ޔުޔާއޯ ރޫއިހުއާ ހާޑްވެއާ ފެކްޓްރީ އަކީ ތަފާތު ސްޓޭންޑަޑް ނުވަތަ ނޮން ސްޓޭންޑަޑް ހައިޑްރޮލިކް ފިޓިންގްސް، ހައިޑްރޮލިކް ކުއިކް ކަޕްލަރސް، ފަސްޓަނަރސް ފަދަ ތަކެތި އުފެއްދުމަށް ޕްރޮފެޝަނަލް ކުންފުންޏެކެވެ.
 

ވިޔަފާރި ފަސޭހަ ކޮށްލާށެވެ

ޕްރޮޑަކްޓް ކޮލިޓީ އަކީ ރުއިހުއާގެ ދިރިއުޅުމެވެ.އަޅުގަނޑުމެން ފޯރުކޮށްދެނީ ހަމައެކަނި އުފެއްދުންތަކެއް ނޫން، އަޅުގަނޑުމެންގެ އަފްޓާ ސޭލްސް ޚިދުމަތް ވެސް.

އިތުރަށް ބަލާ >

ޚަބަރުތަކާއި ހާދިސާތައް

މެސެޖެއް ދޫކޮށްލާށެވެ
ކޮޕީރައިޓް © ޔުޔާއޯ ރޫއިހުއާ ހާޑްވެއާ ފެކްޓްރީ.ސަޕޯޓް ކުރަނީ... ލީޑޮންގް ޑޮޓް ކޮމް އެވެ  浙އައިސީޕީ备18020482号-2
Choose Your Country/Region